Algemene voorwaarden (Nederlands)

Artikel 1: gedragsregels
De huurder zal zich in kennis stellen van de gestelde gedragsregels die vermeld zijn op het
publicatiebord op de camping. Deze dienen door hem na geleefd te worden zo ook door gezinsleden
of bezoek.

Artikel 2: aansprakelijkheid
De verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, ongevallen of schade, van welke aard dan
ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op zijn terrein. Deelname aan activiteiten is geheel op
eigen risico. De huurder is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het doen of
(na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden of door hem toegelaten bezoekers
De verhuurder is niet aansprakelijk voor het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische
apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op het terrein.
Het is de huurder niet toegestaan een lpg-installatie te hebben anders dan een door de rijksdienst
voor het wegverkeer goedgekeurde installatie in een motorvoertuig.

Artikel 3: duur en afloop van de overeenkomst
De overeenkomst loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen periode.
Tussentijdse beëindiging door de huurder: indien de huurder voortijdig vertrekt, is hij toch de
volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.
Bij annulering betaalt de huurder een vergoeding aan de verhuurder
o Bij annulering van twee tot drie maanden voor de ingangsdatum bent u 40% van de
overeengekomen prijs verschuldigd
o Bij annulering van één tot twee maanden voor de ingangsdatum bent u 75% van de
overeengekomen prijs verschuldigd
o Bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum bent u 90% van de overeengekomen prijs
verschuldigd
o Bij annulering binnen 14 dagen voor aankomst bent u 100% van de overeengekomen prijs
verschuldigd
Uw bent bij annulering, uwerzijds of door maatregelen vanuit overheidswege ten allen tijde € 25
administratiekosten verschuldigd.

Artikel 4: tussentijdse opzegging door de huurder en/of verhuurder bij wanprestatie
Indien de huurder, zijn gezinsleden of bezoek de verplichtingen van uit de huurovereenkomst of de
gedragsregels niet worden nageleefd, ondanks een waarschuwing van de verhuurder, heeft de
verhuurder het recht om de huurovereenkomst direct te beëindigen en wordt u verzocht het
terrein/accommodatie te verlaten. Het recht van teruggaaf van huursom komt te vervallen.

Artikel 5: Borgsom en schoonmaakgeld betreft de verhuuraccommodaties
Voor de verhuuraccommodaties wordt een borgsom en schoonmaakgeld gerekend. U moet u
verhuuraccommodaties achterlaten zoals aangeven bij de gasten informatie in de accommodatie.
Borgsom wordt na u vakantie na controle van de accommodatie teruggestort op u rekening, indien
van toepassing.

Artikel 6: klachten
Ondanks de uiterste zorg en moeite van de verhuurder is het toch mogelijk dat u een
gerechtvaardigde klacht heeft. Deze dient u ter plaatse en direct met de verhuurder op te nemen,
teneinde deze in de gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht uw klacht niet naar
tevredenheid worden opgelost, dan heeft u tot uiterlijk 3 weken na vertrek de gelegenheid de klacht
schriftelijk in te dienen bij VeKaBo Nederland

Aanvullende bepalingen
➢ Verhuurder blijft in het recht om een gehuurde kampeerplaats voor aankomst te wijzigen in
andere kampeerplaats met zelfde voorzieningen
➢ Uw vakantieaccommodatie is beschikbaar vanaf 14:00 op de dag van aankomst, kampeerplaatsen
zijn vanaf 12:00 beschikbaar op de dag van aankomst
➢ Bij aankomst dient u zich altijd eerst te melden
➢ Op de vertrekdatum dient u uw vakantieverblijf voor 10.00 uur verlaten te hebben. Deze dient
bezemschoon achtergelaten te worden. De kampeerplaats dient u voor 12.00 uur verlaten te
hebben.
➢ Bij verlate aankomst of vervroegd vertrek bent u het overnachtingtarief verschuldigd
➢ Aankomst na 18:00 uur telefonisch een dag vooraankomst melden
➢ De auto's moeten geparkeerd worden op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen
➢ Het is de huurder niet toegestaan om met enigerlei apparatuur de wifi-installatie van de
verhuurder te ontregelen

Allgemeine Geschäftsbedingungen (Deutsch)

Artikel 1: Verhaltensregeln
Der Mieter wird über die Verhaltensregeln informiert, die auf der Anschlagtafel des Campingplatzes
angegeben sind. Diese sollten von ihm gelebt werden, auch von Familienmitgliedern oder Besuchern.

Artikel 2: Haftung
Der Vermieter haftet nicht für Diebstahl, Verlust, Unfall oder Beschädigung, gleich welcher Art,
während oder infolge eines Aufenthalts auf seinem Gelände. Die Teilnahme an Aktivitäten erfolgt auf
eigenes Risiko. Der Mieter haftet für Schäden, die durch die von ihm zugelassene Handlung oder
Unterlassung von ihm, seinen Familienangehörigen oder Besuchern verursacht werden
Der Vermieter haftet nicht für den Ausfall von technischen Einrichtungen und technischen
Einrichtungen sowie für den Ausfall oder die Schließung von Einrichtungen auf dem Gelände.
Dem Mieter ist es nicht gestattet, eine andere LPG-Anlage als die von den nationalen
Straßenverkehrsbehörden genehmigte in einem Kraftfahrzeug zu installieren.

Artikel 3: Dauer und Ablauf der Vereinbarung
Der Vertrag erlischt automatisch nach Ablauf der vereinbarten Frist.
Vorzeitige Kündigung durch den Mieter: Wenn der Mieter vorzeitig abreist, schuldet er noch den
vollen Preis für den vereinbarten Tarifzeitraum.
Im Falle einer Stornierung zahlt der Mieter dem Vermieter eine Gebühr
o Wenn Sie zwei bis drei Monate vor dem Startdatum stornieren, schulden Sie 40% des vereinbarten
Preises
o Wenn Sie ein bis zwei Monate vor dem Startdatum stornieren, schulden Sie 75% des vereinbarten
Preises
o Wenn Sie innerhalb eines Monats vor dem Startdatum stornieren, schulden Sie 90% des
vereinbarten Preises
o Wenn Sie innerhalb von 14 Tagen vor Anreise stornieren, schulden Sie 100% des vereinbarten
Preises
Im Falle einer Stornierung schulden Sie jederzeit 25 € Verwaltungskosten.
Wenn der Vermieter Ihren Urlaub aufgrund staatlicher Maßnahmen oder Naturkatastrophen
absagen muss, haben Sie keinen Anspruch auf Rückerstattung das Anzahlung.

Artikel 4: Vorzeitige Kündigung durch den Mieter und / oder Vermieter bei Nichterfüllung
Werden der Mieter, seine Familienangehörigen oder die Verpflichtungen aus dem Mietvertrag oder
den Verhaltensregeln trotz Mahnung des Vermieters nicht eingehalten, hat der Vermieter das Recht,
den Mietvertrag sofort zu kündigen und Sie werden aufgefordert, das Grundstück / die Unterkunft zu
verlassen. Das Recht auf Rückerstattung der Mietsumme erlischt.

Artikel 5: Kaution und Endreinigung gelten für die Mietunterkünfte
Für die Mietunterkünfte wird eine Kaution und eine Reinigungsgebühr erhoben. Sie müssen Ihre
Mietunterkunft wie in den Gästeinformationen in der Unterkunft angegeben verlassen. Die Kaution
wird nach Ihrem Urlaub nach Überprüfung der Unterkunft gegebenenfalls auf Ihr Konto
zurückerstattet.

Artikel 6: Beschwerden
Trotz der äußersten Sorgfalt und Anstrengung des Vermieters ist es immer noch möglich, dass Sie
eine berechtigte Beschwerde haben. Sie müssen dies vor Ort und umgehend beim Vermieter
abholen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sie umgehend zu lösen. Wenn Ihre Beschwerde nicht zu
Ihrer Zufriedenheit gelöst wurde, haben Sie die Möglichkeit, die Beschwerde bis zu 3 Wochen nach
Abreise schriftlich bei VeKaBo Nederland einzureichen.

Zusätzliche Bestimmungen Der Vermieter behält sich das Recht vor, einen angemieteten
Campingplatz vor Anreise gegen einen anderen Campingplatz mit den gleichen Einrichtungen
auszutauschen Ihre Ferienunterkunft steht am Anreisetag ab 14:00 Uhr zur Verfügung, die Stellplätze
stehen am Anreisetag ab 12:00 Uhr zur Verfügung Bei der Ankunft müssen Sie sich immer zuerst
melden Am Abreisetag müssen Sie Ihre Ferienunterkunft vor 10.00 Uhr verlassen haben. Dies muss
besenrein hinterlassen werden. Sie müssen den Campingplatz vor 12:00 verlassen haben. Bei
verspäteter Anreise oder vorzeitiger Abreise schulden Sie den Übernachtungspreis Melden Sie Ihre
Ankunft nach 18:00 Uhr einen Tag vor Ihrer Ankunft telefonisch Die Autos müssen auf den
ausgewiesenen Parkplätzen geparkt werden Es ist dem Mieter nicht gestattet, das WLAN-System des
Vermieters mit irgendwelchen Geräten zu stören